Design of Portable Physiological Data Acquisition System Based on STM32

Guoxing Yang, Juanjuan Li, Xing Xia, Hanlin Yang, Rui-bao, Gukai Li, Can Ge, Hongcui Qiu, Jiabao Wang, Zhengyang Jin, Jingwei Jiang, Yu Tang, Rui Ren. Design of Portable Physiological Data Acquisition System Based on STM32. In ICITEE-2019: 2nd International Conference on Information Technologies and Electrical Engineering, Zhuzhou, Hunan, China, December 6-7, 2019. ACM, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.