Robust distributed video coding for wireless multimedia sensor networks

Hong Yang, Linbo Qing, Xiaohai He, Xianfeng Ou, Xiaojuan Liu. Robust distributed video coding for wireless multimedia sensor networks. Multimedia Tools Appl., 77(4):4453-4475, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.