GREAP: a comprehensive enrichment analysis software for human genomic regions

Yongsan Yang, Fengcui Qian, Xuecang Li, Yanyu Li, Liwei Zhou, Qiuyu Wang, Xinyuan Zhou, Jian Zhang, Chao Song, Zhengmin Yu, Ting Cui, Chenchen Feng, Jiang Zhu, Desi Shang, Jiaqi Liu, Mengfei Sun, Yuexin Zhang, Huifang Tang, Chunquan Li 0002. GREAP: a comprehensive enrichment analysis software for human genomic regions. Briefings in Bioinformatics, 23(5), 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.