Geostatistical analysis of horizontal distribution of soil organic matter in Guangdong, China

Chunlin Yang, Wenjie Wang, Zhenji Gao, Xue Bai, Baiyin Liu, Zhifeng Wu, Huihua Zhang. Geostatistical analysis of horizontal distribution of soil organic matter in Guangdong, China. In The 18th International Conference on Geoinformatics: GIScience in Change, Geoinformatics 2010, Peking University, Beijing, China, June, 18-20, 2010. pages 1-4, IEEE, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.