Comparative Study of Three Different Radial Flux Ironless BLDC Motors

Liu Yang 0007, Jing Zhao 0005, Xiangdong Liu, A. Haddad, Jun Liang, Hengzai Hu. Comparative Study of Three Different Radial Flux Ironless BLDC Motors. IEEE Access, 6:64970-64980, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.