Multi-Sensor Kalman Filtering With Intermittent Measurements

Chao Yang 0009, Jiangying Zheng, Xiaoqiang Ren, Wen Yang, Hongbo Shi, Ling Shi. Multi-Sensor Kalman Filtering With Intermittent Measurements. IEEE Trans. Automat. Contr., 63(3):797-804, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.