WSGD-OSC Scheme for Two-Dimensional Distributed Order Fractional Reaction-Diffusion Equation

Xuehua Yang, Haixiang Zhang, Da Xu. WSGD-OSC Scheme for Two-Dimensional Distributed Order Fractional Reaction-Diffusion Equation. J. Sci. Comput., 76(3):1502-1520, 2018. [doi]

Bibliographies