Scheduling Real-time Deep Learning Services as Imprecise Computations

Shuochao Yao, Yifan Hao, Yiran Zhao, Huajie Shao, Dongxin Liu, Shengzhong Liu, Tianshi Wang, Jinyang Li 0004, Tarek F. Abdelzaher. Scheduling Real-time Deep Learning Services as Imprecise Computations. In 26th IEEE International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications, RTCSA 2020, Gangnueng, Korea (South), August 19-21, 2020. pages 1-10, IEEE, 2020. [doi]

Authors

Shuochao Yao

This author has not been identified. Look up 'Shuochao Yao' in Google

Yifan Hao

This author has not been identified. Look up 'Yifan Hao' in Google

Yiran Zhao

This author has not been identified. Look up 'Yiran Zhao' in Google

Huajie Shao

This author has not been identified. Look up 'Huajie Shao' in Google

Dongxin Liu

This author has not been identified. Look up 'Dongxin Liu' in Google

Shengzhong Liu

This author has not been identified. Look up 'Shengzhong Liu' in Google

Tianshi Wang

This author has not been identified. Look up 'Tianshi Wang' in Google

Jinyang Li 0004

This author has not been identified. Look up 'Jinyang Li 0004' in Google

Tarek F. Abdelzaher

This author has not been identified. Look up 'Tarek F. Abdelzaher' in Google