Scheduling Real-time Deep Learning Services as Imprecise Computations

Shuochao Yao, Yifan Hao, Yiran Zhao, Huajie Shao, Dongxin Liu, Shengzhong Liu, Tianshi Wang, Jinyang Li 0004, Tarek F. Abdelzaher. Scheduling Real-time Deep Learning Services as Imprecise Computations. In 26th IEEE International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications, RTCSA 2020, Gangnueng, Korea (South), August 19-21, 2020. pages 1-10, IEEE, 2020. [doi]

Bibliographies