Rugui Yao, Yuan Zhang, Xiaoya Zuo, Xu Zhang, Jiahong Li, Pan Liu, Qihong Wu. . In 11th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing, WCSP 2019, Xi'an, China, October 23-25, 2019. pages 1-5, IEEE, 2019. [doi]