Detecting Aging Substation Transformers by Audio Signal with Deep Neural Network

Wei Ye, Jiasai Sun, Min Xu, Xuemeng Yang, Hongliang Li, Yong Liu. Detecting Aging Substation Transformers by Audio Signal with Deep Neural Network. T. Edutainment, 16:70-82, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.