The Applications of Finite Element Analysis in Proximal Humeral Fractures

Yongyu Ye, Wei You, Weimin Zhu, Jiaming Cui, Kang Chen, Daping Wang. The Applications of Finite Element Analysis in Proximal Humeral Fractures. Comp. Math. Methods in Medicine, 2017, 2017. [doi]

Authors

Yongyu Ye

This author has not been identified. Look up 'Yongyu Ye' in Google

Wei You

This author has not been identified. Look up 'Wei You' in Google

Weimin Zhu

This author has not been identified. Look up 'Weimin Zhu' in Google

Jiaming Cui

This author has not been identified. Look up 'Jiaming Cui' in Google

Kang Chen

This author has not been identified. Look up 'Kang Chen' in Google

Daping Wang

This author has not been identified. Look up 'Daping Wang' in Google