Research on lightweight detection model of fake domain name

Tao Ye, Jianbiao Zhang, Fengbiao Zan. Research on lightweight detection model of fake domain name. IJWMC, 20(3):264-271, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.