Design and Implementation of an Asymmetric Block-Based Parallel File System

Letian Yi, Jiwu Shu, Ying Zhao, Yingjin Qian, Youyou Lu, Weimin Zheng. Design and Implementation of an Asymmetric Block-Based Parallel File System. IEEE Transactions on Computers, 63(7):1723-1735, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.