Mapping and Evaluating the Urbanization Process in Northeast China Using DMSP/OLS Nighttime Light Data

Kunpeng Yi, Hiroshi Tani, Qiang Li, Jiquan Zhang, Meng Guo, Yulong Bao, Xiufeng Wang, Jing Li. Mapping and Evaluating the Urbanization Process in Northeast China Using DMSP/OLS Nighttime Light Data. Sensors, 14(2):3207-3226, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.