A Unified Approach for Spatial and Angular Super-Resolution of Diffusion Tensor MRI

Shi Yin, Xinge You, Weiyong Xue, Bo Li, Yue Zhao, Xiao-Yuan Jing, Patrick S. P. Wang, Yuanyan Tang. A Unified Approach for Spatial and Angular Super-Resolution of Diffusion Tensor MRI. In Tieniu Tan, Xuelong Li, Xilin Chen, Jie Zhou, Jian Yang, Hong Cheng, editors, Pattern Recognition - 7th Chinese Conference, CCPR 2016, Chengdu, China, November 5-7, 2016, Proceedings, Part II. Volume 663 of Communications in Computer and Information Science, pages 312-324, 2016. [doi]