A Lexical Resource-Constrained Topic Model for Word Relatedness

Yongjing Yin, Jiali Zeng, Hongji Wang, Keqing Wu, Bin Luo, Jinsong Su. A Lexical Resource-Constrained Topic Model for Word Relatedness. IEEE Access, 7:55261-55268, 2019. [doi]

Bibliographies