Team Description Eigen

Kazuo Yoshida, Ryoichi Tsuzaki, Junichi Kougo, Takaaki Okabe, Nobuyuki Kurihara, Daiki Sakai, Ryotaku Hayashi, Hikari Fujii. Team Description Eigen. In Andreas Birk 0002, Silvia Coradeschi, Satoshi Tadokoro, editors, RoboCup 2001: Robot Soccer World Cup V. Volume 2377 of Lecture Notes in Computer Science, pages 673-676, Springer, 2001. [doi]