Survey on Urban Warfare Augmented Reality

Xiong You, Weiwei Zhang, Meng Ma, Chen Deng, Jian Yang. Survey on Urban Warfare Augmented Reality. ISPRS Int. J. Geo-Information, 7(2):46, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.