Robust adaptive steganography based on generalized dither modulation and expanded embedding domain

Xinzhi Yu, Kejiang Chen, Yaofei Wang, Weixiang Li, Weiming Zhang, Nenghai Yu. Robust adaptive steganography based on generalized dither modulation and expanded embedding domain. Signal Processing, 168, 2020. [doi]

Authors

Xinzhi Yu

This author has not been identified. Look up 'Xinzhi Yu' in Google

Kejiang Chen

This author has not been identified. Look up 'Kejiang Chen' in Google

Yaofei Wang

This author has not been identified. Look up 'Yaofei Wang' in Google

Weixiang Li

This author has not been identified. Look up 'Weixiang Li' in Google

Weiming Zhang

This author has not been identified. Look up 'Weiming Zhang' in Google

Nenghai Yu

This author has not been identified. Look up 'Nenghai Yu' in Google