Optimal Path Planning Satisfying Complex Task Requirement in Uncertain Environment

Xin-Yi Yu, Zhen-Yong Fan, Lin-Lin Ou, Feng Zhu, Yong-Kui Guo. Optimal Path Planning Satisfying Complex Task Requirement in Uncertain Environment. Robotica, 37(11):1956-1970, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.