Mechanisms of Optimizing MapReduce Framework on High Performance Computer

Jie Yu, Guangming Liu, Wei Hu, Wenrui Dong, Weiwei Zhang. Mechanisms of Optimizing MapReduce Framework on High Performance Computer. In 10th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications & 2013 IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing, HPCC/EUC 2013, Zhangjiajie, China, November 13-15, 2013. pages 708-713, IEEE, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.