RSVP: A Real-Time Surveillance Video Parsing System with Single Frame Supervision

Han Yu, Guanghui Ren, Ruihe Qian, Yao Sun, Changhu Wang, Hanqing Lu, Si Liu. RSVP: A Real-Time Surveillance Video Parsing System with Single Frame Supervision. In Qiong Liu, Rainer Lienhart, Haohong Wang, Sheng-Wei "Kuan-Ta" Chen, Susanne Boll, Yi-Ping Phoebe Chen, Gerald Friedland, Jia Li, Shuicheng Yan, editors, Proceedings of the 2017 ACM on Multimedia Conference, MM 2017, Mountain View, CA, USA, October 23-27, 2017. pages 1257-1258, ACM, 2017. [doi]

Bibliographies