Construction of Hierarchical Cognitive Academic Map

Jie Yu, Chao Tao, Lingyu Xu, Haiqiao Wu, Fangfang Liu. Construction of Hierarchical Cognitive Academic Map. IEEE Access, 5:2141-2151, 2017. [doi]

Authors

Jie Yu

This author has not been identified. Look up 'Jie Yu' in Google

Chao Tao

This author has not been identified. Look up 'Chao Tao' in Google

Lingyu Xu

This author has not been identified. Look up 'Lingyu Xu' in Google

Haiqiao Wu

This author has not been identified. Look up 'Haiqiao Wu' in Google

Fangfang Liu

This author has not been identified. Look up 'Fangfang Liu' in Google