Construction of Hierarchical Cognitive Academic Map

Jie Yu, Chao Tao, Lingyu Xu, Haiqiao Wu, Fangfang Liu. Construction of Hierarchical Cognitive Academic Map. IEEE Access, 5:2141-2151, 2017. [doi]

Bibliographies