Bag of contour fragments for improvement of object segmentation

Qian Yu, Chengzhuan Yang, Honghui Fan, Hongjin Zhu, Feiyue Ye, Hui Wei 0001. Bag of contour fragments for improvement of object segmentation. Appl. Intell., 50(1):203-221, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.