STFT-like time frequency representations of nonstationary signal with arbitrary sampling schemes

Shujian Yu, Xinge You, Weihua Ou, Xiubao Jiang, Kexin Zhao, Ziqi Zhu, Yi Mou, Xinyi Zhao. STFT-like time frequency representations of nonstationary signal with arbitrary sampling schemes. Neurocomputing, 204:211-221, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.