Task allocation for crowdsensing based on submodular optimisation

Zhiyong Yu, Weiping Zhu 0005, Longkun Guo, Wenzhong Guo, Zhiwen Yu 0001. Task allocation for crowdsensing based on submodular optimisation. IJAHUC, 33(1):48-61, 2020. [doi]

Authors

Zhiyong Yu

This author has not been identified. Look up 'Zhiyong Yu' in Google

Weiping Zhu 0005

This author has not been identified. Look up 'Weiping Zhu 0005' in Google

Longkun Guo

This author has not been identified. Look up 'Longkun Guo' in Google

Wenzhong Guo

This author has not been identified. Look up 'Wenzhong Guo' in Google

Zhiwen Yu 0001

This author has not been identified. Look up 'Zhiwen Yu 0001' in Google