Towards Summarizing Popular Information from Massive Tourism Blogs

Hua Yuan, Hualin Xu, Yu Qian, Kai Ye. Towards Summarizing Popular Information from Massive Tourism Blogs. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 409-416, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.