Design of reconfigurable array processor for multimedia application

Zhu Yun, Lin Jiang, Shuai Wang, Xingjie Huang, Hui Song, Xueting Li. Design of reconfigurable array processor for multimedia application. Multimedia Tools Appl., 77(3):3639-3657, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.