Curvature Bag of Words Model for Shape Recognition

Jie-xian Zeng, Min Liu, Xiang Fu, Ruiyu Gu, Lu Leng. Curvature Bag of Words Model for Shape Recognition. IEEE Access, 7:57163-57171, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.