Vegetation Dynamic Changes and Their Response to Ecological Engineering in the Sanjiangyuan Region of China

Xiaohui Zhai, Xiaolei Liang, Changzhen Yan, Xuegang Xing, Haowei Jia, Xiaoxu Wei, Kun Feng. Vegetation Dynamic Changes and Their Response to Ecological Engineering in the Sanjiangyuan Region of China. Remote Sensing, 12(24):4035, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.