Generating chaos for a class of linear switching control systems: A hybrid approach

Yuping Zhang, Peng Shi 0001, Hong Zhu, Jiangping Hu, Yong Zeng. Generating chaos for a class of linear switching control systems: A hybrid approach. J. Franklin Institute, 352(12):5853-5865, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.