Perceptually-motivated shape exaggeration

Xin Zhang, Wei Chen, Jing Fang, Rui Wang 0004, Qunsheng Peng. Perceptually-motivated shape exaggeration. The Visual Computer, 26(6-8):985-995, 2010. [doi]