An OSGi-based flexible and adaptive pervasive cloud infrastructure

Weishan Zhang, Licheng Chen, Xin Liu, Qinghua Lu, Peiying Zhang, Su Yang. An OSGi-based flexible and adaptive pervasive cloud infrastructure. Science in China Series F: Information Sciences, 57(3):1-11, 2014. [doi]

Authors

Weishan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Weishan Zhang' in Google

Licheng Chen

This author has not been identified. Look up 'Licheng Chen' in Google

Xin Liu

This author has not been identified. Look up 'Xin Liu' in Google

Qinghua Lu

This author has not been identified. Look up 'Qinghua Lu' in Google

Peiying Zhang

This author has not been identified. Look up 'Peiying Zhang' in Google

Su Yang

This author has not been identified. Look up 'Su Yang' in Google