An OSGi-based flexible and adaptive pervasive cloud infrastructure

Weishan Zhang, Licheng Chen, Xin Liu, Qinghua Lu, Peiying Zhang, Su Yang. An OSGi-based flexible and adaptive pervasive cloud infrastructure. Science in China Series F: Information Sciences, 57(3):1-11, 2014. [doi]

Bibliographies