1-gain performance for positive systems

Junfeng Zhang, Xiushan Cai, Wei Zhang, Zhengzhi Han. 1-gain performance for positive systems. J. Franklin Institute, 352(7):2831-2846, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.