A Multiple-Layer Representation Learning Model for Network-Based Attack Detection

Xueqin Zhang, Jiahao Chen, Yue Zhou, Liangxiu Han, JiaJun Lin. A Multiple-Layer Representation Learning Model for Network-Based Attack Detection. IEEE Access, 7:91992-92008, 2019. [doi]

Authors

Xueqin Zhang

This author has not been identified. Look up 'Xueqin Zhang' in Google

Jiahao Chen

This author has not been identified. Look up 'Jiahao Chen' in Google

Yue Zhou

This author has not been identified. Look up 'Yue Zhou' in Google

Liangxiu Han

This author has not been identified. Look up 'Liangxiu Han' in Google

JiaJun Lin

This author has not been identified. Look up 'JiaJun Lin' in Google