A Meta-Modeling Approach for Autonomous Driving Scenario Based on STTD

Menghan Zhang, Dehui Du, Mingzhuo Zhang, Lei Zhang, Yao Wang, Wentao Zhou. A Meta-Modeling Approach for Autonomous Driving Scenario Based on STTD. Int. J. Software and Informatics, 11(3):315-333, 2021. [doi]

Authors

Menghan Zhang

This author has not been identified. Look up 'Menghan Zhang' in Google

Dehui Du

This author has not been identified. Look up 'Dehui Du' in Google

Mingzhuo Zhang

This author has not been identified. Look up 'Mingzhuo Zhang' in Google

Lei Zhang

This author has not been identified. Look up 'Lei Zhang' in Google

Yao Wang

This author has not been identified. It may be one of the following persons: Look up 'Yao Wang' in Google

Wentao Zhou

This author has not been identified. Look up 'Wentao Zhou' in Google