A Novel Coupling-Based Model for Wideband MIMO Channel

Yan Zhang, Xinwei Hu, Yuanzhi Jia, Shidong Zhou, Xiang Chen, Jing Wang 0001. A Novel Coupling-Based Model for Wideband MIMO Channel. In Proceedings of the Global Communications Conference, 2009. GLOBECOM 2009, Honolulu, Hawaii, USA, 30 November - 4 December 2009. pages 1-6, IEEE, 2009. [doi]

Bibliographies