Bioacoustics-Based Human-Body-Mediated Communication

Cheng Zhang, Sinan Hersek, Yiming Pu, Danrui Sun, Qiuyue Xue, Thad E. Starner, Gregory D. Abowd, Omer T. Inan. Bioacoustics-Based Human-Body-Mediated Communication. IEEE Computer, 50(2):36-46, 2017. [doi]

No reviews for this publication, yet.