Advances in Deep Learning Methods for Visual Tracking: Literature Review and Fundamentals

Xiaoqin Zhang 0002, Runhua Jiang, Chen-Xiang Fan, Tian-Yu Tong, Tao Wang 0052, Pengcheng Huang. Advances in Deep Learning Methods for Visual Tracking: Literature Review and Fundamentals. Int. J. Autom. Comput., 18(3):311-333, 2021. [doi]

Authors

Xiaoqin Zhang 0002

This author has not been identified. Look up 'Xiaoqin Zhang 0002' in Google

Runhua Jiang

This author has not been identified. Look up 'Runhua Jiang' in Google

Chen-Xiang Fan

This author has not been identified. Look up 'Chen-Xiang Fan' in Google

Tian-Yu Tong

This author has not been identified. Look up 'Tian-Yu Tong' in Google

Tao Wang 0052

This author has not been identified. Look up 'Tao Wang 0052' in Google

Pengcheng Huang

This author has not been identified. Look up 'Pengcheng Huang' in Google