Smart Contract-Based Access Control for the Internet of Things

Yuanyu Zhang, Shoji Kasahara, Yulong Shen, Xiaohong Jiang, Jianxiong Wan. Smart Contract-Based Access Control for the Internet of Things. IEEE Internet of Things Journal, 6(2):1594-1605, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.