An intelligent method of cancer prediction based on mobile cloud computing

Guoyin Zhang, Liang Kou, Ye Yuan, Jianguo Sun, Yun Lin 0005, Qingan Da, Wenshan Wang. An intelligent method of cancer prediction based on mobile cloud computing. Cluster Computing, 22(5):11527-11535, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.