Toward Efficient Simultaneous Detection and Segmentation

Chong Zhang, Zongxian Li, Qiong Liu, Yonghong Tian 0001, Wei Zeng, Yaowei Wang, Wenbai Chen. Toward Efficient Simultaneous Detection and Segmentation. In Fourth IEEE International Conference on Multimedia Big Data, BigMM 2018, Xi'an, China, September 13-16, 2018. pages 1-5, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.