Some properties of Ramsey numbers

Zhongfu Zhang, Linzhong Liu, Jinwen Li, Enmin Song. Some properties of Ramsey numbers. Appl. Math. Lett., 16(8):1187-1193, 2003. [doi]

Abstract

Abstract is missing.