Fair hierarchical secret sharing scheme based on smart contract

En Zhang, Ming Li 0029, Siu-Ming Yiu, Jiao Du, Jun-Zhe Zhu, Ganggang Jin. Fair hierarchical secret sharing scheme based on smart contract. Inf. Sci., 546:166-176, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.