A novel lattice structure topology optimization method with extreme anisotropic lattice properties

Chenghu Zhang, Jikai Liu, Zhiling Yuan, Shuzhi Xu, Bin Zou, Lei Li 0026, Yongsheng Ma. A novel lattice structure topology optimization method with extreme anisotropic lattice properties. J. Computational Design and Engineering, 8(5):1367-1390, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.