Enhanced DNNs for malware classification with GAN-based adversarial training

Yunchun Zhang, Haorui Li, Yang Zheng, Shaowen Yao, Jiaqi Jiang. Enhanced DNNs for malware classification with GAN-based adversarial training. Journal in Computer Virology, 17(2):153-163, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.