Effective Data Driven Coding Unit Size Decision Approaches for HEVC INTRA Coding

Yun Zhang 0002, Zhaoqing Pan, Na Li, Xu Wang 0006, Gangyi Jiang, Sam Kwong. Effective Data Driven Coding Unit Size Decision Approaches for HEVC INTRA Coding. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn., 28(11):3208-3222, 2018. [doi]